Så här behandlar vi dina personuppgifter.

Föreningen följer naturligtvis de regler som gäller angående GDPR, och här kan du läsa vad som gäller angående detta.

Information och ansvar för behandling av dina personuppgifter

Arnäs trädgårdsförening och Riksförbundet Svensk Trädgård är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för trädgårdsföreningens verksamhet.

Arnäs trädgårdsförenings ändamål är att verka för trädgårdsodlingens befrämjande och utgöra ett föreningsband mellan vänner och idkare av trädgårdsodling. 

Riksförbundet Svensk Trädgårds ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen, verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen, boendemiljön samt främjande av ekologisk odling. Förbundet vill väcka intresse för samt bevara odlingskunskaperna över generationerna.

Vilka personuppgifter samlas in

De personuppgifter vi hanterar är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.

Varför behandlar föreningen dina personuppgifter?

För att trädgårdsföreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till föreningens verksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kunna kommunicera med dig samt genom Riksförbundet Svensk Trädgård hantera medlemsavgifter, utskick av medlemstidning och medlemskort.

Trädgårdsföreningen kan också komma att hantera dina personuppgifter i samband med ansökan om bidrag från bland annat studieförbund och kommunen.

Trädgårdsföreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

•Hantering av medlemskap i trädgårdsföreningen
•Föreningsadministration
•Kontakt med dig som medlem
•Medverkan på föreläsningar, resor och kurser
•Ansökan om bidrag
•Publicering av material på hemsida och sociala medier, efter godkännande

Vem delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part utan ditt godkännande.
När adresser skall appliceras på tidning, medlemskort och inbetalningskort kommer Riksförbundet Svensk Trädgård använda sig av leverantörer som förbundet har egna avtal med. När uppdraget är utfört raderas filerna enligt avtal med förbundets leverantörer.

Vilken laglig grund har trädgårdsföreningen för personuppgiftsbehandling?

Här är en sammanställning över den lagliga grund genom vilken föreningen hanterar dina personuppgifter:

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens verksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Kurser arrangerade av föreningen Samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Samtycke

Hur länge sparar trädgårdsföreningen mina personuppgifter?
Efter avslutat medlemskap kommer dina uppgifter raderas 12 månader efter avslutat verksamhetsår. Trädgårdsföreningen kommer varje år granska att ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har jag som medlem?
Du har rätt att få ett registerutdrag över hur föreningen behandlar dina personuppgifter och du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet. Du kan begära ett registerutdrag från trädgårdsföreningen eller från Riksförbundet Svensk Trädgård. 

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att få dem korrigerade.

Du har under vissa omständigheter rätt att få uppgifterna raderade:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
• Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
• Om behandlingen sker på ett sätt som strider mot föreningens ändamål.
• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
•Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Du har också rätt att dra in ett samtycke.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök http://www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du föreningens styrelse.

Blankett för ansökan om registerutdrag finns här nedanför.

Begäran om registerutdrag

Annons